yán
1. берік, мықты, қатты, күшті, тығыз, жиі, қалың, қау

把罐子盖严了 — қалбырдың аузын мықтап бекіткейсің

防守严紧 — қорғанысы берік, күзеті күшті

房上的草都长严了 — төбеге шөп қалың шыққан екен

2. тыңғылықты, шөгел, құнтты, қатал, қатаң айдынды, айбынды, аяусыз, мейірімсіз, ақырған, сақылдаған

规矩严 — тәртібі қатал

严师 — қатал ұстаз

严气正性 — қатал, турашыл, әділ, әділетті

严明公正 — қара қылды қақ жарған

严冬 — ақырған қыс, қатаған қыс, қыраулы қыс, қылышын сүйреткен қыс

庄严 — салтанатты, айбынды, салауатты, қастерлі

3. әке, ата

严父 — ата, әке

4. адамның тегіне қолданылады

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I 嚴 yán (1) 同本义 [urgent] 事严, 虞不敢请。 《孟子·公孙丑下》 (2) 又如: 严急(犹危急; 紧急); 严行(急行); 严鼓(急鼓, 急促的鼓声) (3) 严厉; 严肃 [stern; strict] 诛严不为戾。 《韩非子·五蠹》 严限追比。 《聊斋志异·促织》 性严毅。 清·邵长蘅《青门剩稿》 (4) 又如: 严紧(严厉); 严查(严格检查); 严假( …   Advanced Chinese dictionary

 • — 【起源参考】 避讳改姓。据《元和姓纂》及《通志.氏族略.以谥为氏》所载,严氏本为庄氏。战国时楚王侣,谥号为「庄王」,其支庶子孙逐有庄氏。东汉时,汉明帝为刘庄,为讳避皇帝的名讳,令庄氏改姓「严」氏(「庄」,「严」两字同义)。西汉时的庄光後改为严光。魏晋之际,有复姓本 姓「庄」者,故有庄,严二氏之分。 【起源参考二】 严姓在大陆并未进入前一百大姓,但是在台湾姓是第八十八大姓。远祖始于春秋时期,楚国国君“侣”,生前十分有作为,是春秋五霸之一,死后谥号为“庄”,是为楚庄王,他的子孙后代就有以庄为姓… …   Chinese names (中国人的名字)

 • — 拼音: yan2 解释: 1. 紧急、 急迫。 如: “事态严重”。 孟子·公孙丑下: “前日不知虞之不肖, 使虞敦匠, 事严, 虞不敢请。 ” 2. 紧密。 如: “门禁森严”、 “结构谨严”。 3. 严厉。 如: “严格”。 隋书·卷三十八·皇甫绩传: “孝宽以其惰业, 督以严训, 愍绩孤幼, 特舍之。 ” 4. 残酷、 苛刻。 如: “严刑拷打”。 汉书·卷六十二·司马迁传: “法家严而少恩, 然其正君臣上下之分, 不可改也。 ” 5. 肃穆、 端庄。 如: “表情严肃”、… …   Taiwan national language dictionary

 • — (嚴) yán (1) ㄧㄢˊ (2) 紧密, 没有空隙: ~紧。 ~密。 (3) 不放松, 认真: ~格。 ~肃。 ~正(严肃正当)。 ~明(严肃而公正, 如 赏罚~~ )。 ~饬(a.严格命令; b.谨严)。 威~。 (4) 郑重, 庄重: 庄~。 尊~。 (5) 厉害的: ~厉。 ~苛。 (6) 重大: ~重。 (7) 姓。 (8) 郑码: AKM, U: 4E25, GBK: D1CF (9) 笔画数: 7, 部首: 一, 笔顺编号: 1224313 …   International standard chinese characters dictionary

 • — (嚴, 严) I yán 〡ㄢˊ 1.威嚴;嚴肅。 《詩‧小雅‧六月》: “有嚴有翼, 共武之服。” 毛 傳: “嚴, 威嚴也。” 唐 韓愈 《南海神廟碑》: “公正直方嚴, 中心樂易, 祗慎所職, 治人以明, 事神以誠。” 2.嚴厲;嚴格。 《易‧遯》: “君子以遠小人, 不惡而嚴。” 《韓非子‧難四》: “知微之謂明, 無救赦之謂嚴。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — <广>  纩  圹  矿  旷  扩  犷  疒  严  酽  俨  <产> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 严刑峻法 — (严刑峻法, 嚴刑峻法) yán xíng jùn fǎ 【典故】 峻: 严酷。 严厉的刑罚和严峻的法令。 【出处】 《后汉书·崔骃传》: “故严刑峻法, 破奸轨之胆。” 若仍~, 使直言者常获重谴; 日日讲聚敛, 使百姓生机愈困, 则天下事不堪问矣。 (姚雪垠《李自成》第二卷第三十二章) …   Chinese idioms dictionary

 • 严惩不贷 — (严惩不贷, 嚴懲不貸) yán chéng bù dài 【典故】 惩: 处罚; 贷: 宽容。 严厉惩罚, 绝不宽恕。 对于那些屡教不改的不法分子, 一定要~。 …   Chinese idioms dictionary

 • 严气正性 — (严气正性, 嚴氣正性) yán qì zhèng xìng 【典故】 气: 脾气; 性: 性格。 性格刚直, 毫不苟且。 【出处】 《后汉书·孔融传论》: “夫严气正性, 覆折而已。” …   Chinese idioms dictionary

 • 严丝合缝 — (严丝合缝, 嚴絲合縫) yán sī hé fèng 【典故】 指缝隙严密闭合。 …   Chinese idioms dictionary

 • 严以律己,宽以待人 — (严以律己,宽以待人, 嚴以律己,寬以待人) yán yǐ lǜ jǐ, kuān yǐ dài rén 【典故】 对自己要求严格, 待别人则很宽厚。 …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.